sdi

Wednesday, April 14, 2010

DAILY DARS SDI


{1}HUZUR ne FARMAYA INSAN ke liye ZIKRE
KHUDAA se BADHKAR koi AMAL NAHIN jo AZAABE
ILAAHI se JALD NAJAT DILANEWALA ho.
[MUKASHIFATUL QULOOB]

{2}HUZUR ALIAHI SALAAM ne FARMAYA ki jis
SHAKHS ke DIL mein RAAI ke DANA ke BRABAR
IMAAN hoga vah JAHANNAM mein NAHI jayega
[MUKASHIFATUL QULOOB-42]

{3}HUZUR ALIAHI SALAAM ne FARMAYA ki jis
SHAKHS ke DIL mein RAAI ke DANA ke BRABAR
TAKABBUR hoga vah JANNAT mein DAAKHIL
nahin hoga.
[MUKASHIFATUL QULOOB-42]

{4}APNE MEHMAAN ke SAATH KHAAO kyunki wo TANHA
KHAANE mein SHARM MAHSOOS karta hai
[SHOABUL IMAAN:9305]

{5}BHOOLE BHATKE AADMI ki SAHI RAASTA YA
PATA BATAANE PAR SADQA ka SAWAAB hai.
[TIRMIZI:1956]