sdi

Tuesday, August 17, 2010

ASHRAH MUBSHSHRAH


WAH 10-SAHAABAE KIRAAM RADIYALLAHU TALA ANHUM jinko ZINDAGI mein JANNAT ki BASHAARAT hue.
(1)HAZRAT ABOO BAKR SIDDIQUE RADIYALLAHU TALA ANHU
(2)HAZRAT UMAR FAROOK RADIYALLAHU TALA ANHU
(3)HAZRAT USMAAN GANI RADIYALLAHU TALA ANHU
(4)HAZRAT ALI RADIYALLAHU TALA ANHU
(5)HAZRAT ABDUR RAHMAN BIN AUF RADIYALLAHU TALA ANHU
(6)HAZRAT TALHAA BIN ABDULLAH RADIYALLAHU TALA ANHU
(7)HAZRAT ABU UBAIDA BIN JARRAH RADIYALLAHU TALA ANHU
(8)HAZRAT ZUBAIR BIN AWWAM RADIYALLAHU TALA ANHU
(9)HAZRAT SAEED BIN ZAID RADIYAALAHU TALA ANHU
(10)HAZRAT SAAD BIN ABI WAKKAS RADIYAALAHU TALA ANHU