sdi

SDI-NOORIE QAFILAA

{1}SDI ka 3-ROZA NOORIE QAFILAA
16-APRIL ko MUMBAI se NERAL ke LIYE
RAWANA hoga JAFER BH-09821320073
SAYED SHAHZAD BH-09892747194
se RABTA kare.

{2}SDI ka 3-ROZA NOORIE QAFILAA
9-APRIL ko MUMBAI se PUNE ke LIYE
RAWANA hoga.JAFER BH 09821320073
ILIYAS BH 09967426092
se RABTA kare.

{3}SUNNI DAWATE ISLAMI ka 1-ROZA
NOORIE QAFILAA 18-APRIL 2010 ko
AJMERI MASJID GOVANDI MAHARASHTRA
MUMBAI ke liye SDI-MARKAZ se JAYEGA

{4}SUNNI DAWATE ISLAMI
ka 1-ROZA NOORIE QAFILAA
SUN.18-APRIL MARKAZ
ISMAIL HABIB MASJID
se AJMERI MASJID
GOVANDI MUMBAI
ke liye JAYEGA
ILME DIN HAASIL karne
ke liye ZAROOR SHIRKAT
kare.